Condiciones de venta

Llegeixi atentament aquestes condicions

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen l’ús del lloc web, trebolverde.es

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de TRÈVOL VERD, en relació amb els productes que oferim a través del nostre lloc web “trebolverde.es”, (d’ara endavant la “Botiga”). GCIN GROUP S.L, (D’ara endavant TRÈVOL VERD) és una societat de responsabilitat limitada espanyola amb domicili en la c/ Iluro 1, 08302 Mataró (Barcelona), Espanya, inscrita en el registre mercantil de Barcelona TOM 42.309 FOLI 157 FULLA 403197, amb número de CIF B65486979.

Obligacions de l’Usuari

L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes de la Botiga de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el que es disposa en aquestes Condicions Generals, i deurà així mateix abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de TRÈVOL VERD i els seus usuaris.

Productes

TRÈVOL VERD es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, TRÈVOL VERD podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que tret que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que es disposa en les presents Condicions Generals. Així mateix, TRÈVOL VERD es reserva el dret a deixar d’oferir sense previ avís qualsevol dels productes que s’ofereixen a la Botiga. 

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Els preus indicats a la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació en contra.

TRÈVOL VERD es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. TRÈVOL VERD es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un Usuari-Client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d’una comanda anterior.

Les comandes efectuades en Internet a través de trebolverde.es comporten unes dades contractuals entre l’Usuari-Client i la botiga que seran objecte de confirmació i recopilació per totes dues parts abans de l’enviament.

TRÈVOL VERD es compromet a acceptar ordres de comandes d’acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades. L’Usuari-Client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes. La confirmació d’una comanda implica, per tant, l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Venda. Tret que es demostri el contrari, les dades registrades per la botiga constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre TRÈVOL VERD i els seus clients.

Procediment i Forma de Pagament dels Productes

En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, TRÈVOL VERD enviarà un correu electrònic a l’Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per a efectuar el pagament dels Productes a TRÈVOL VERD.

L’Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la Botiga.

La confirmació de la comanda enviada per TRÈVOL VERD no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. L’usuari la podrà descarregar la factura des del seu compte o sol·licitar factura d’empresa. També podrà sol·licitar que se li enviï per e-mail.

Política de devolucions

Dret de desistiment:

En el cas que la devolució o canvi sigui aliè a un desperfecte o error en el producte, acceptem devolucions dins de les primeres 48 hores des de la data de recepció, sempre que es compleixin les condicions que regula la Llei 3/2014 de 27 de març, article 71 d’ordenació de comerç la qual indica que el producte ha de ser retornat en les mateixes condicions que va arribar i no haver estat utilitzat (sempre que no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat i funcionament del mateix). En cas de no conservar l’embalatge original TRÈVOL VERD es reserva el dret al fet que el bé pugui sofrir alguna depreciació.

El reemborsament del valor de la mercaderia es realitzarà una vegada comprovem en el nostre magatzem el bon estat d’aquesta. El client haurà d’assumir els costos de l’enviament de la devolució. Nosaltres tramitarem la recollida dels articles (l’empresa de transport passaria a recollir-t’ho) i, una vegada aquí, i que comprovem que està tot correcte, farem l’abonament de l’import menys les despeses de devolució o, si l’usuari el prefereix (prèvia comunicació amb ell), podem retornar-li l’import complet en forma de codi descompto per a pròxima compra.

TRÈVOL VERD haurà de realitzar devolució de l’import haurà d’efectuar-se, tal com indica la Llei 3/2014 de 27 de març, d’ordenació de comerç article 107, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què ha estat retornada la mercaderia. La devolució dels diners es realitzarà pels mateixos mitjans de pagament utilitzats per a la transacció inicial.

Productes danyats

L’Usuari, abans de signar l’albarà de lliurament de l’Agència de transport, haurà de revisar que la mercaderia i el seu embalatge estiguin en bon estat.

Si alguna caixa està danyada o trencada a causa del transport:
1.- L’Usuari haurà d’obrir la caixa davant del transportista i comprovar si la mercaderia s’ha espatllat. Si els productes no estan en bon estat, rebutjar la mercaderia, fer-li una foto i que l’agència se’l porti de tornada.
2.- Si té algun cop, haurà d’anotar “PENDENT DE REVISAR” en l’albarà o en el conforme lliurament. D’aquesta manera, l’Usuari tindrà 12 hores per a revisar el material que pugui estar danyat i informar-nos de la incidència per correu electrònic a tiendaonline@trebolverde.es, amb la seva corresponent fotografia, descripció de la incidència i productes afectats.

TRÈVOL VERD passarà la incidència a l’Agència de transport perquè així ho pugui reposar sense cap cost, però per a això TRÈVOL VERD ha d’avisar en menys de 24 hores a l’Agència, i en l’albarà de recepció l’Usuari haurà d’haver fet l’anotació “PENDENT DE REVISAR”. En cas contrari, l’Agència entendrà que “el client va acceptar correctament la mercaderia tal qual i que no ha estat responsabilitat de l’agència el desperfecte, que pot haver-se produït després del seu lliurament”.

Si la incidència arriba a TRÈVOL VERD anés de termini, no podrà garantir aquestes reclamacions, ja que el producte va sortir en bon estat de les instal·lacions de TRÈVOL VERD, i el desperfecte s’hauria produït en del transport, i l’Agència de transport té aquestes condicions generals.

Productes incorrectes

Si l’Usuari en obrir la caixa s’adona que hi ha hagut algun error amb els productes, haurà de realitzar una fotografia de la caixa amb els productes lliurats, així com una fotografia individual del producte enviat erròniament, i remetre-les dins de les següents 24 hores del lliurament, al correu electrònic tiendaonline@trebolverde.es. D’aquesta manera, s’agilitarà el tràmit de la seva incidència.

Com s’efectua la devolució dels diners?

El reemborsament de l’import es realitzarà en la mateixa targeta en la qual es va pagar la comanda. En el cas que es pagués mitjançant contra-reemborso o transferència se li sol·licitarà el núm. de compte i IBAN per a poder fer-li l’abonament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Servei d’Atenció al Client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça tiendaonline@trebolverde.es o telefonar al 938405386.

Servei de Lliurament a domicili

L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per a les zones que indica la pàgina, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a l’adreça de lliurament que l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament (a excepció del contra-reemborsament), sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei tret que s’especifiqui el contrari en el moment de fer la compra.

Els enviaments es lliuren en l’adreça que indiqui l’usuari en el procés de la compra. No s’admeten enviaments a apartats de correus. Si la comanda és gran o pesada, el transportista farà el lliurament fins al portal o en defecte d’això, la planta més baixa.

El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d’adquisició del Producte, l’Usuari serà informat del cost exacte d’enviament i altres costos addicionals que puguin derivar.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en aquests, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia TRÈVOL VERD, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquestes.

Protecció de Dades

A fi de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels Usuaris de la nostra pàgina web i amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privacitat, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la política de privacitat.

Ens reservem el dret a modificar el contingut de la present Política de Privacitat, a fi d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l’Article 29.

La política de privacitat formarà part i estarà unida de manera permanent al que es disposa en el nostre Avís Legal, en les Condicions Legals del servei contractat i en la nostra Política de Cookies.

TRÈVOL VERD fa constar que aquesta Política de Privacitat es troba adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant RGPD).

Contrasenyes

TRÈVOL VERD facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del Lloc web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’Usuari es compromet a notificar a TRÈVOL VERD de manera immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a aquesta.

Cookies

TRÈVOL VERD utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per a identificar-li. 

Si l’Usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris, queixes i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris o suggeriments a través del nostre correu tiendaonline@trebolverde.es