Política de Privacitat

A fi de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels Usuaris de la nostra pàgina web i amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privacitat, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la present Política de Privacitat. Els termes recollits a continuació i especialment el deure de confidencialitat seran d’obligat compliment per a tot el personal intern o extern que treballi o pogués treballar amb nosaltres i que tinguin accés a les dades que ens facilitis, bé durant la navegació en la nostra Web, per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.

Tractament de dades

GCIN GROUP, S.L (D’ara endavant TRÈVOL VERD) es compromet clarament amb el compliment de la normativa europea de Protecció de Dades desenvolupada en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 20168 (d’ara endavant RGPD) i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 32 d’aquest Reglament (RGPD).

TRÈVOL VERD posa a la disposició dels usuaris la política de privacitat de l’entitat informant els usuaris respecte dels següents aspectes:

En compliment del que es disposa en els articles 5 i 6 del RGPD, s’informa que TRÈVOL VERD és Responsable del tractament, de les dades recollides en aquesta Web en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti, sent sotmesos als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat i se sol·licitarà el seu consentiment exprés per al seu tractament depenent de les finalitats d’aquest tractament.

La finalitat per a la qual es recullen les dades serà el tractament d’aquests per al manteniment i compliment de la relació comercial, tramitar els seus encàrrecs, gestionar els serveis i realitzar la facturació d’aquests per TRÈVOL VERD. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la nostra relació comercial o segons exigència legal.

TRÈVOL VERD informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els titulars. Dins del marc de la relació comercial que els uneix TRÈVOL VERD li sol·licitarà el seu consentiment per a enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions i novetats.

Qualsevol persona, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, el dret a la portabilitat, a no ser objecte de tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils i el dret a oposició de les dades personals que obren en qualsevol dels fitxers que és Responsable TRÈVOL VERD, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, expressant clarament el seu desig i acompanyant fotocòpia del seu DNI i quants documents siguin necessaris per a acreditar la seva identitat. No ha d’oblidar-se indicar els motius que justifiquin l’exercici del dret. Per a això, es podrà dirigir un escrit, bé a l’adreça de correu electrònic administracion@trebolverde.es, o a l’adreça c/Iluro 1, 08302 Mataró, Barcelona. Vostè té també dret a plantejar la corresponent reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, si considera que hem vulnerat algun dels drets que el Reglament de Protecció de Dades o la seva norma de desenvolupament li reconeixen.

Informació facilitada per l’usuari

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (), en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a TRÈVOL VERD són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats o que no pugui realitzar-se el servei.

Protegim la informació dels usuaris

TRÈVOL VERD implementa mesures físiques, tècniques i organitzatives per a mantenir la seguretat de les dades personals i tractar de reduir al mínim la possibilitat de destrucció accidental o il·legal, la pèrdua accidental, ús no autoritzat, alteració, modificació no autoritzada, divulgació i/o accés, així com qualsevol altra forma il·legal de processament de les seves dades, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 32 del RGPD.

En aquest sentit, i tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat que poden afectar els drets i llibertats de les persones físiques, s’han establert mesures apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, TRÈVOL VERD té implementats els mecanismes suficients per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.